Skip to main content
Photo of Liu Cong

Cong Liu

Courtesy Faculty
Ji Group
Department of Chemistry

Cong Liu

Courtesy Faculty
Ji Group
Department of Chemistry

Research areas

Materials Chemistry